םורופ    הירלג    ןיזגמ    םינחבמ    תושדח    תוינוכמ תשיכרל ךירדמה    תיבה דומע
 ראקטנ ייונמל ףרטצה !םניח וישכע 
 
(206+ ו'גיפ :סונוב סולפ) סיראי הטויוט דגנ ויר היק סוקופ
לקש ףלא 100 דע תיטמוטוא
תינוכמ םישפחמ םתא םאו - תויסיסב יכה אל םגו תונטק יכה אל רבכ ןה
ןרקסמ יכה תומיעה םויה הז ,תיסחי תחוורמ וליפאו תיטמוטוא ,תינרדומ
 

 

- ץיבונרהא רוד תאמ -
ךירדמב אלמה טרפמל
ינש דוע ללוכ היה ךרענ היה םאש ,אלמה יתצובקה ןחבמה וניא הזה ןחבמה
1.6 ואילק ונרו (הירוגטקב הבוטה) 1.2TSI היבאפ הדוקס :תוחפל םימגד
;תיסחי (דואמ) תוקיתו תוינוכמ רבכ ןהיתש ,םלואו .(הירוגטקב החונה ןיידע)
תכורעתב תימשר קשותש ,ואילקה תפילחמ .שמח היבאפ ,עבש תגגוח ואילק
הל ךורעתש ידכ תונותיעל ןרציה ידי-לע תרסמנ רבכ ,בורקה ויתסב זיראפ
תורמל ,םלואו ...המלצמה ןיע דגנ "האווסה יחטשמ" םע ןיידע ,ומורפ ינחבמ
םויה רתוי תונרקסמה יתש ,תויאפוריאה יתש לש תורורבה ןורתיה תודוקנ יתש
הצרא ועיגה ןהיתש .ויר היקו סיראי הטויוט ,הצובקב תושדחה םינפה םג ןה
סיראי לש ןיטינומה :םינייוצמ החיתפ ינותנ םע ,הנשה תליחתב ליבקמב טעמכ
.ויר לש שדחה קולהו

ללח :ההז הרטמ גישהל ידכ יעצמא ותואב קוידב תוטקונ תונטקה יתש '
'רתוי חוורמ הבישי

םא אלא) קוידב לקש ףלא האמ תרומת הינחב םכלצא ונחי תונטקה יתש
,םידדוב םיפלא המכ לש תפסות רובע םיניפותו 'תוטולבב קנפתהל וטילחת
,(ס"כ 99 ,רטיל 1.3) הזה עונמה םע ץראב תקוושמ סיראי .(ךירדמב טרופמכ
.תיסיסבה רומיגה תמרב ,תינדי תחאו רוזבא תומר יתשב ףיצר יטמוטוא ריגו
ריג םעו (ס"כ 109 ,רטיל 1.4) הזה עונמה םע ץראב םויה תקוושמ השדחה ויר
,ינדי ריג םע םהינש ,רטיל 1.2 וא לזיד עונמ םעו ,ןאדס תסריגב םג ,יטמוטוא
לודגה יונישל םאתהב .(הטמל תרגסמ ואר) תופסונ קב'צה תואסריג יתשב
תילאוזיו הנוש הפיהו השדחה ויר ,תונורחאה םייתנשב היק תרבועש שרדנהו
יגהנל רקיעב העיגה ןכלו (העיסנלו) הארמל הרופא תינוכמ התיהש ,התמדוקמ
עונמב שמתשהל ויר ןיידע הכישממ תיגולונכט ,םלואו .הנידמ ידבועו תוינומ
.תויוריהמ 4 לעב ןשוימ יטמוטוא ריגבו ירפסומטא

קוידב תוטקונ תושדחה תונטקה יתש ?ודעונ םא יתלב וידחי םייתש וכלייה
ללח :ההז הרטמ גישהל ידכ - םילגלגה סיסבו תינוכמה תכראה - יעצמא ותואב
רודל האוושהב םירטמיטנס דמצב רתוי תוכומנ ,בגא ,ןהיתש .רתוי חוורמ הבישי
רתוול ידכ בושח קיפסמ אל ךא בושח היה ימינפה בחרמהש ךכל תודע ,םדוקה
.רורב ישומיש ןורתי תנתונ הספוקה תהבגהש עודי ירה ;ינרוצה טקפאה לע
תנתונ הכוראהו הכומנה התיללצש ,וירמ מ"ס השימחב ההובג ןיידע סיראי
.תיביטרופס טעמכ האצות

תורוד ינש ירחא .ךופה בצמה סיראיב ,הבוטל ולוכ ינוציחה יונישה וירב םא
ישילשה רודה רבוש ,םיאפוריא רובע הפוריאב (ורצויו) ובצועש ,תיתסיפת םימוד
,תישומישהו הלגלגעה הרוצתה ירחא .הנוש להקל הנופו תירוקמה תינבתה תא
תרוצ תא ;סוירפ לש בוציע יטירפ תלבקמ איהש ךות ,סיראי תעברתמ
יוניש .ליבקמב תקוושמה ,תיתילכתה וסרו סייפס המוקמב הלביק ןאוורקימה
תורודה לש רכיהה ינמיסמ ,יזכרמ םינווחמ חול לע רותיו אוה ףסונ טלוב
ךסמ ,רתוי הרקיה הסריגב קר לבא ,חולה זכרמב אוצמל רשפא ןכ .םימדוקה
,ךרדה בשחמ ,ןופלטה לע 'תוטולב הטילשו דוקיפ רשפאמה 'ץניא 6 עגמ
.הינחה תמלצמו לוקה תכרעמ

'ךופה בצמה סיראיב ,הבוטל ולוכ ינוציחה יונישה וירב םא'

סיסבשכ ,התמדוקמ מ"ס הרשעב הכורא 3.0 רוד סיראי ,םידמימה תניחבמ
םג איה .רוחאמ רפושמ םיילגר בחרמ תבוטל מ"ס השימחב חמוצ םילגלגה
עונמ ותואב תדייוצמ תיאפוריאה הסריגה .הלקשממ וליק 30 לישהל החילצה
עיצמ ףיצרה ריגה .יביטימירפה יטובורה םוקמב ףיצר יטמוטוא ריג םע ךא רכומ
הסריגב וליפא רוע הפוצמש ,הגההמ לועפתו טרופס בצמ ןכו "תויוריהמ" 7
הנקתהב קר לבקל רשפא ,תאז תמועל ,רוחאמ למשח תונולח) תיסיסבה
.(תימוקמ

היושעו ןייוצמ תיארנש הלודג-הנטק תינוכמ היקל וישכע שי השדחה ויר םע
האצותה תא תנתונ םילגלג סיסבו ךרוא לש הלפכמ יכ ?הלודג עודמ .הכלהכ
טעמכ תחמוצ תרוויחה i20 יאדנוי לש הפיה התוחא .הירוגטקב רתויב הלודגה
בחורו (מ"ס 6) ךרוא ,(i20 רשאמ רתוי 4 ,מ"ס 7) םילגלג סיסב :םידמימה לכב
'זאגבל ההז טעמכ וחפנש ,ןעטמה את םג לדג םיעסונה את םע דחי .(מ"ס 3)
תסריגב סרהנ תצק והשכיאש) ריעצו יביסרגא ינוציח בוציע תמועל .סיראיב
טושפ ראשנ םינווחמה חול ,םיעסונה את תוכיאבו הארמב רכינ רופישו ,(ןאדסה
,(הלוזה המותכ-המודאה הגוצתהמ היק ולמגיי יתמ ןיינעמ) ידמל םמעשמו
יתודידי וניא - רתוי הרקיב רוע ,סיסבה תסריגב קיטסלפ יושעש - הגהה לגלגו
.םדא עגמל

EX -ל LX רומיג תמרמ היילעבש לקשה םייפלא םכל םינוק רוע הגהל רבעמ
'ץניא 16 יקושיח ,ילמשח תוארמ לופיק ,ילמשח ףורנאס ,םילקא תרקב םג ,וירב
יבקוע לפרע יסנפ ,ימינפה רומיגב םילק םילדבה ,רתוי ךומנ ךתחב םיגימצ םע
STYLE -ל SOL תואסריג ןיב לדבהה ,סיראיב .םשגו ךשוח ינשייחו היינפ
ןיא) ל"נה עגמה ךסמ לש תפסותב קרו ךא אטבתמו ,לקש 3000 לע דמוע
תא שי רומיגה תומר יתשב ,תוינוכמה יתשב .(תיסיסבה הסריגב 'תוטולב רוביח
.םירטיווט ינש םג EX תסריג הנוק וירב ,םילבוקמה דנואסה תוכרעמ ירוביח לכ

'םייתשה ןיב תינוכסחהו הריהמה ,הזירזה תינוכמה איה סיראי'

לע הצפמ איה םאה .םלוע ירדס השדחה ויר הנשמ אל יטטסה עטקב זא ,ייק-וא
בטיה דבוע עונמהו ידמל בוט םישערה דודיב .ירמגל אל ?ךרדל םיאצוישכ ךכ
לכ לע םיקסרתמ םילתימה ךא ("טרופס" בצמב רוסחמ תורמל) ריגה םע דחיב
הגהה .(לוקיע ךלהמב דחוימב) ותוולשמ וטואה תא םיאיצומו רפמאב וא רוב
לק לקשמו ףיצר ריג לש בולישה ,סיראיב .םזגומ רובגת לעבו ילמשח ןבומכ
תכירצב םגו העיסנב םג ללכב הער אל הדובע השוע ,וירל האוושהב תיתועמשמ
העיסנב) םייתשה ןיב תינוכסחהו הריהמה ,הזירזה תינוכמה איה סיראי :קלדה
חלצומו יקנ םינפה בוציע .(זוחא םירשעל עיגמ קלדה תכירצב שרפהה ,הליגר
.(תפרצב תרצוימ ,בגא ,סיראיה) הלועממ תוחפ אל הבכרהה תוכיאש דועב
םילודג תונולחו ההובג הבישי .םייתוכיא תוחפ םמצע םירמוחה ,רעצה הברמל
תיבופורטסלק טעמה היקל דוגינב ,חוורמו ןטק ןאווינימב הבישי תיילשא םירצוי
םיבשוממ םג תלבוסש ,(םירצה תונולחה ללגב ,רוחאמ םיבשויל דחוימב)
ןנוצ ריווא רוגישל ןוכנה םוקמב קוידב םימקוממ גוזימה יחתפ .םירצק םיימדק
םיחישק םילתימה ,ידמל הבוט הטויוטב העיסנה תוכיא םג .גהנה ינפל תורישי
דצמ .ןויצל היואר תושידאב תורומהמו תורוב תחלוצ סיראיהו םיקסרתמ אל ךא
עזוימ הגיהנ ןשסל ופצת לא זא ןיטולחל קתונמו (ידמ) לילק יוגיהה ,ינש
.תאז ורשאי ריגה אלו הגהה אל - םילתופמ םישיבכב

הרוצב הדובעה תא תושועש ,דואמ תומוד תוינוכמ יתשב רבודמ םוי לש ופוסב
רשאמ תוחפ יכ םא - תינניח תולילקו ןודיעב תאז השוע סיראי .ידמל הבוט
השוחת תרדשמ ןיידע ,יביסאמה רופישה תורמל ,וירש דועב - םימדוקה תורודב
שוטילה תוכזב .תרבודמ תילארשיב "גניסיל וטוא" ,הדובע ילכ לש תמייוסמ
,רתוי ליעי םיעסונ את הזל ופיסוה .העיסנל רתוי המיענ תינוכמ איה סיראי ,הלש
לש ךשומה בוציעה תורמלו - קלד תכירצב רורב ןוכסחו הפידע העיסנ תוחונ
.תינפיל הלוכי אל ןיידע איה תינאירוקה

 

 

+206 ו'גיפ דגנ ויר היק
?םילודג ךכ לכ ךלש םיסנפה המל ,אתבס
בוש ,ינדי ריג םעו תוחפ לקש ףלא 20 תרומת קר ,הירוגטק התואב שממ
קיתו ןוקייא דגנו ס"כ 85 רטיל 1.2 עונמ םע םעפה ,תורחתל ויר היק תבצייתמ
הגגח רבכ הינשהו םינוליינהמ השדח הנושארה ,(סולפ) 206 ו'גיפ - חלצומו
היראה הנהנ גלפומה וליג תוכזב אקווד ,םלואו .(ןמזמ היה הז םגו) הווצמ-תב
הפוקתב רידנ רבד ,ילוארדיה הגהו הבוט הדליש םיקינעמש ףידע גוהינמ
םיגימצו) חישק רתוי םילתימ ןוסיר םע .הגיהנ לע אלו עגמ יכסמ לע שגד המשש
סכנ ,הגיהנל הנהמ וליפא תויהל הלוכי התיה היתפרצה השישקה ,(םיילמרונ
אירב - ס"כ 75 רטיל 1.4 - עונמה .תויממע תוינוכמ לש ןוכתמב םייק אל רבכש
םכל ומרגי םעפ לש יתפרצ טרדנטסב העיסנ תוחונ .לועפתל םיענ רצקה ריגהו
ךייחלו םילתימה תא רגתאל הרטמב רפמאבה לש הובגה דצה תא שפחל
.טגאב חוחינב ןנע יבג לע וילעמ ףחרמ וטואהש המדנשכ ,העתפהב

'ןמז תנוכמב העיסנ איה ו'גיפב העיסנ'

רתויב תונהמו תוצרמנ ויה תירוקמה 206 לש תומחה תואסריגה :הב ץוקו היילא
םיעוציבה ;ראשה לכל סונימו םשל סולפ הפיסומ תאזה תיביצקתה 206 ךא
קמועל וא הבוגל םיננווכתמ אל הגההו בשומה ,םיריפחמ םיגימצה ,ידמ םישלח
םיעשתה תונשמ וחקלנ וטואה יביכר ראש ,החונ הבישי תחונת םירשפאמ אלו
רוד לש םיטרדנטסב םידמוע אל טושפ רוזבאהו הבכרהה תוכיאו תומדקומה
ירס לקינה ירוטיע לע) הב ןיא םייסיסב עמש תוכרעמ ירוביח וליפא ;ןופייאה
.ןמז תנוכמב העיסנ איה ו'גיפב העיסנ .(רובידה תא ביחרהל אלש ףידע םעטה
הלוכי התיה איה לבא ,הלש האנהה לאיצנטופ תא תשמממ אל םנמא סולפ 206
תרחמותמו תרזבואמ התיה קר םא וניניבש הגהה יבבוחל הריבס היצפוא תויהל
הביטנרטלא תויהל הלוכי אל איה ,בצמה אל הזש ןוויכמ .תורחתל םאתהב
ריג אללש ,איה תמאה .היק לש תמרוזהו הלילקה ,תינרדומה תינדיל תיתימא
.תיטמוטואה התוחא לע םג הפידע - !תינוכסחהו - תינדיה ויר ,סרסמ יטמוטואו

הילאוטקא
S500 סדצרמ
הרפוק ןואל טאיס
S1 ידוא סולפ 208GTI ו'גיפ
היבאפ הדוקס דגנ MG3 דגנ i20 יאדנוי
הזיביא טאיסו ולופ ןגווסקלופ לומ היבאפ הדוקס
Q50 יטיניפניא
ברפוס הדוקס
ובוק טאיפ םגו הבירמ לפוא םגו XT רטסרופ וראבוס םגו וסאקיפ C4 ןאורטיס
סירואו ןואל דגנ ןשייטסו ףלוג דגנ קב'צה :לופכ תומיעב 308 ו'גיפ
M235 וו-מ-ב לומ RSQ3 ידוא
(ST הטסאיפ דרופ סולפ) S רפוק ינימ דגנ RS ואילק ונר
טייטסא ןאגמ ונר דגנ יבמוק היבטקוא הדוקס
1.6 לוס היק דגנ 1.2 יטיי הדוקס
1.8 היבטקוא הדוקס לומ 1.4 ןאדס A3 ידוא
2.0SPIRIT 3הדזאמ דגנ 1.8FR ןואל טאיס
TwinAir וטימ אפלא דגנ FR1.2 הזיביא טאיס
וטנקיפ היק דגנ i10 יאדנוי
( A200 סדצרמ סולפ) 116 וו.מ.ב דגנ A3 ידוא
1.6 הטסאיפ דרופ דגנ 1.2TCE ואילק ונר
1.5ACTIVE 3הדזאמ דגנ 1.2STYLE ןואל טאיס
320 וו-מ-ב דגנ IS300h סוסקל
ST סוקופ דרופ דגנ GTI ףלוג ןגווסקלופ
ןאווינימ לומ ןאוורקימ
הלורוק הטויוט דגנ היבטקוא הדוקס
סוקופ דרופ דגנ הלורוק הטויוט
1.3IMA זא'ג הדנוה דגנ 1.5h סיראי הטויוט
S סדצרמ
ןאגמ ונר דגנ דיס היק דגנ i30 יאדנוי
MG 350 דגנ דיפאר הדוקס דגנ 301 ו'גיפ
(ןוכדע) 6 רוד לומ 7 רוד 1.2 ףלוג ןגווסקלופ
(רטסרופ וראבוס סולפ) 4באר הטויוט
1.4 היבאפ הדוקס דגנ 1.2 ויר היק דגנ 1.2 208 ו'גיפ
הטרופ היק
רטסרופ וראבוס + וטנרוס היק + RX450h סוסקל + CC ןגווסקלופ
תידירביה סירוא הטויוט דגנ TSI1.4 ףלוג ןגווסקלופ
ימ טאיס דגנ הדנפ טאיפ
םינשייטס
5008 ו'גיפ דגנ ןארוט ןגווסקלופ דגנ הריפאז לפוא
e לזיד C3 ןאורטיס דגנ תידירביה סיראי הטויוט
קוויא רבור 'גנייר / רבור 'גנייר רבור-דנל
3 וו-מ-ב
GS סוסקל
M350CDI סדצרמ
C4 ןאורטיס דגנ ףלוג ןגווסקלופ דגנ הרטסא לפוא
(היניסניא לפוא :סונוב) המיטפוא היק דגנ i40 יאדנוי
1.8TSI ןואל טאיס דגנ 1.4MultiAir הטיילו'ג אפלא
BRZ וראבוס
(206+ ו'גיפ :סונוב סולפ) סיראי הטויוט דגנ ויר היק
A6 ידוא דגנ 535 וו-מ-ב
רוקיב סיטרכ :יטארזאמ
ודנארוק גנויגנאס
תוצייצמ תוינוכמ
122 הט'ג ןגווסקלופ
תולוזה 10 – וטליטס
הרטנלא i35 יאדנוי
קראפס דגנ 107 דגנ וטנקיפ
S4 ןמירטנאק ינימ
טנסקא i25 יאדנוי
ףיל ןסינ
באלק ינימ
טלוו טלורבש
S40 וולוו לומ היבטקוא הדוקס
אתלד הי'צנל
3008 ו'גיפ
יטיי הדוקס
C63AMG סדצרמ
308 ו'גיפ
תוינדי תונטק
הקיסאלק
3 וו-מ-ב
5 וו-מ-ב
טראבא לש אבא
ןושאר וטוא
307CC ו'גיפ
MX-5 הדזאמ
EVO דגנ STi
WRX הזרפמיא וראבוס
ןולאס-טרופסה ברק
פי'גה ייה
אק דרופ
307SW ו'גיפ
םיסדצרמב םיזופח
הירוטסיה
יסגא לש תילמשחה
ולופ ןגווסקלופ
הטרופ היק
ןסינ תיבל יטיניפניא
הטויוט תיבל סוסקל
407 ו'גיפ
3.0R קבטואא B4 וראבוס
S60 T5 וולוו
ןייאק השרופ + גראוט VW
S500 דגנ 745 דגנ A8 ידוא
C5 ןאורטיס
H2 רמאה
62 ךאביימ
7 הרדס וו-מ-ב
S500 - דגנ - 745
הלוירבק A4 ידוא
M3 CSL וו-מ-ב
SL55AMG סדצרמ
הקירמא ליבומסרע

 

 
םורופ   הירלג   ןיזגמ   םינחבמ   תושדח   תוינוכמ תשיכרל ךירדמה   תיבה דומע